stroški, gradnja hiše

(Foto: Thinkstock)

Zemljišče

Zemljišče lahko kupimo, podedujemo ali pa dobimo v dar. V vsakem primeru moramo svojo lastništvo vpisati v zemljiško knjigo, za kar potrebujemo overjeno pogodbo ali pravnomočni sklep o dedovanju.

V prostorskem urbanističnem planu občine, pod katero spada naša parcela, nato preverimo, če je naše zemljišče zazidljivo. Tudi če dobimo informacijo, da je zazidljivo, to še ne pomeni, da lahko začnemo z gradnjo – pridobiti moramo še lokacijsko informacijo, da vidimo, kakšen poseg v prostor je sploh mogoč oziroma dovoljen. Istočasno na pristojni Geodetski upravi pridobimo tudi kopijo katastrskega načrta.

Ko imamo te potrebne informacije, prav tako na Geodetski upravi naročimo še dejanski posnetek terena, v katerem so vrisani vsi infrastrukturni vodi (vodovod, elektrika, toplovod, javna kanalizacija, kabelska televizija, telefon, cesta …).

Načrt

(Foto: iStock)

Idejna zasnova in vodilna mapa

Idejna zasnova je v resnici skica predvidenega novega objekta, v našem primeru hiše. Izdelata jo lahko ali gradbeni inženir ali arhitekt. V idejni zasnovi moramo upoštevati že vse pogoje oziroma zahteve za gradnjo, ki so zapisani v lokacijski informaciji. Vodilno mapo pa nam izdela urbanist.

Projektni pogoji in izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja

Projektni pogoji so pridobitev soglasji s posameznih področji javne infrastrukture (komunala, elektro, cesta …). Ko so vsi projektni pogoji pridobljeni, izdela projektant projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga skupaj z vodilno mapo in vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja vložimo na pristojno upravno enoto.

Pred izdajo gradbenega dovoljenja moramo plačati tudi upravno takso, ki je izračunana na podlagi projektantskega predračuna, ter komunalni prispevek.

Izdaja in veljavnost gradbenega dovoljenja

Na podlagi vse predložene dokumentacije in vloge za gradbeno dovoljenje, mora upravni organ na našo vlogo (izdaja gradbenega dovoljenja ali zavrnitev vloge) odgovoriti v roku 30 dni, sama vloga pa postane pravnomočna v roku 15 dni od vročitve.

Gradbeno dovoljenje ne ostane veljavno za vedno, ampak mora investitor v določenem roku začeti z zgradnjo. Gradbeno dovoljenje za zahtevne objekte velja 3 leta od pravnomočnosti, za manj zahtevne 2 leti, za enostavne pa 1 leto. Veljavnost gradbenega dovoljenja je mogoče tudi podaljšati, vendar ne za več kot 2 leti.

Ko začnemo s samo gradnjo, moramo pristojnemu upravnemu organu, za bolj učinkovit nadzor,  obvezno prijaviti začetek gradnje

Kdaj ne potrebujemo gradbenega dovoljenja?

Če gradimo manjši objekt oz. smo se odločili za dozidavo prizidka, morda ne potrebujemo gradbenega dovoljenja. Uredba o razvrščanju objektov namreč določa, da za nekatere enostavne (nadstrešek, zbiralnik za kapnico, čebelnjak, kašča, kozolec …) in manj zahtevne (drvarnica, garaža, ograje, škarpe …) objekte gradbenega dovoljenja ne potrebujemo, vendar le, če ne presegajo zakonsko določenih omejitev v kvadraturi.