Nakup hiše

(Foto: Profimedia)

Kot so zapisali na strani Ministrstva za okolje in prostor, Geodetska uprava RS vse lastnike nepremičnin ponovno obvešča, da se bistvenih podatkov o stavbah v Registru nepremičnin (REN) po 22. novembru ne bo več dalo spreminjati brezplačno preko vprašalnikov, ampak bo treba naročiti elaborat pri geodetskem podjetju ali projektantu. S tem je zagotovljena pravna varnost lastnikov nepremičnin tudi za podatke, ki so bili v preteklosti evidentirani le z vprašalnikom.

Katerih podatkov NE boste mogli spreminjati z vprašalnikom?

Po 22. novembru se preko vprašalnika NE BO dalo več spreminjati podatkov o:
-  legi in obliki stavbe,
-  površinah
- dejanskih rabah delov stavb
- letnicah izgradnje

Za spremembo teh podatkov bo treba naročiti elaborat geodetske storitve pri geodetskem podjetju ali projektantu. Cene postavlja izvajalec, okvirno pa bo treba odšteti do 700 evrov, odvisno od stavbe, za katero se bo pripravilo elaborat.

Vpis stavbe v kataster stavb je potreben v roku enega meseca po zaključku gradnje oziroma ob začetku uporabe take novogradnje. Vloga za evidentiranje z izdelanim elaboratom geodetske storitve se odda na najbližjo geodetsko upravo. Ceno storitve izdelave elaborata je treba preveriti pri posameznem izvajalcu.

Po tem datumu bo lastnik sam z vprašalnikom lahko še vedno spreminjal naslednje podatke:

⇒ o stavbi:
podatki o priključkih (elektrika, kanalizacija, vodovod, plin),
- o letu obnov (fasada, streha),
- o materialu nosilne konstrukcije,
- o tipu stavbe (nekateri drugi podatki se bodo zbirali samo do 31. 7. 2019);

⇒ o delu stavbe:
- o letih obnov (okna, inštalacije),
- o dvigalu,
- o višini etaže,
- o številki nadstropja,
- o upravniku,
- za rezervoarje in silose pa še njihova prostornina (nekateri drugi podatki se bodo zbirali samo do 31. 7. 2019).

Nepremičnine

(Foto: iStockphoto)

Po 22. novembru pa spreminjanje podatkov preko spletne aplikacije tako ne bo več mogoče. Lastnik mora izpolniti vprašalnik registra nepremičnin, ki je dostopen na spletni strani geodetske uprave. Geodetska uprava bo o vpisu podatkov iz priloženega vprašalnika izdala odločbo. S tem je zagotovljena pravna varnost lastnikov za vse podatke o stavbah in delih stavb, tudi za podatke, ki se spreminjajo le z vprašalnikom.

Lastnikom priporočamo, da preverijo evidentirane podatke o njihovih nepremičninah preko javnega vpogleda v podatke o nepremičninah dostopnega na portalu e-prostor. Če so podatki ustrezno evidentirani, pa čeprav samo v registru nepremičnin na osnovi vprašalnikov, lastnikom ni treba storiti ničesar.

Kataster stavb

Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah in se povezuje z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo. V katastru stavb se evidentirajo podatki o stavbi in delih stavb:
- identifikacijska oznaka,
- lastnik,
- upravljavec,
- lega in oblika,
- površina,
- dejanska raba,
- številka stanovanja ali poslovnega prostora,
- povezava z zemljiškim katastrom,
- povezava z registrom prostorskih enot,
- povezava z zemljiško knjigo.

► Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi in je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne in druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco.

► Posamezen del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno ureja. Kot del stavbe se v katastru stavb evidentirajo tudi skupni deli.

Nekateri so prejeli pozive

Lastniki tistih stavb, za katere imajo Območne geodetske uprave podatke o obstoju, podatke o njihovem obstoju, so s strani določenih Območnih geodetskih uprav že prejeli pozive, naj vložijo zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb.

► Zahteva za vpis stavbe v kataster stavb

Rok, ki ga za take vloge postavijo, je tri mesece. Neupoštevanje tega roka ima za posledico denarne sankcije. Te določa 127. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin. Na stroške investitorja lahko Geodetska uprava tudi sama poskrbi za vpis stavbe v kataster stavb.

Zakon o evidentiranju nepremičnin

 127. člen (prekrški zaradi neevidentiranja stavbe ali dela stavbe v katastru stavb)

(1) Z globo od 600 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek lastnik parcele, ki je povezana s stavbo, ali imetnik stavbne pravice, če je na tej parceli vzpostavljena stavbna pravica, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v roku ne vloži zahteve za vpis stavbe v kataster stavb (tretji odstavek 81. člena).

(2) Z globo od 300 do 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 300 do 1.500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje lastnik parcele, ki je povezana s stavbo, ali imetnik stavbne pravice, če je na tej parceli vzpostavljena stavbna pravica stavbe, ki je posameznik.«

Nepremičnina

(Foto: Thinkstock)

Dominvrt e-novice

Prijavi se na e-novičke Dom in vrt in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Dominvrt.si. nn