Merjenje toplotnih izgub stavbe

(Foto: Thinkstock)

Prijavitelji oz. upravičeni do nepovratnih sredstev po tem javnem povabilu so mestne občine, javni stanovanjski skladi (v 100-odstotni občinski lasti) in neprofitne stanovanjske organizacije v skladu s stanovanjskim zakonom (v 100-odstotni občinski lasti).

Do nepovratnih sredstev kohezijske politike so upravičeni ukrepi izvedbe prenove ovoja stavbe, ki zajema zamenjavo stavbnega pohištva, in/ali izvedbo toplotne izolacije ovoja stavbe, preprečevanja toplotnih mostov, vgradnje energetsko učinkovitih ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih sistemov ter naprav in sistemov energetskega upravljanja.

Višina sofinanciranja znaša do 50 odstotkov upravičenih stroškov za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za izvedbo upravičenih ukrepov operacije, a ne več kot 5000 evrov na stanovanje.

Višina sofinanciranja za projektno in investicijsko dokumentacijo ter za nadzor prav tako znaša največ 50 odstotkov izkazanih upravičenih stroškov projektne in investicijske dokumentacije ter nadzora, vendar ne več kot 5000 evrov na stavbo.

Za upravičene stroške in izdatke se štejejo tisti, ki so nastali in so plačani v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023.

Operacije, ki so že zaključene pred predložitvijo vloge na to povabilo, niso upravičene do sofinanciranja. Za operacije, ki so se že začele izvajati pred predložitvijo vloge na to povabilo, se bo pred izplačilom sredstev izvedlo preverjanje, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo, in pogoji za upravičenost v skladu s tem povabilom.

Rok za predložitev vlog, ki jih je treba poslati zvezo v Koper, je 17. april.