Podpisovanje papirjev

(Foto: Thinkstock)

Kako se izogniti napačnim odločitvam

Napačne ocene ali odločitve za kupca izhajajo predvsem iz nepoznavanja ali pomanjkljivega poznavanja pravnega in dejanskega stanja nepremičnine ter iz nerazumevanja ali različnega razumevanja dogovorov med strankami. Napake in zmote pri nakupu nepremičnine imajo lahko za kupca resne posledice. Pri tem je kupcu v pomoč preverjena nepremičninska družba. Na GZSZbornici za poslovanje z nepremičninami pravijo, da bo dober nepremičninski posrednik stranko zakonito in varno vodil ter ji svetoval pri vseh korakih nakupa.

Posrednik stranko tudi pisno opozori na morebitne odprte zadeve in ji strokovno pojasni bistvo teh ’pasti’, kot so hipoteke, omejitev lastninske pravice (npr. predkupne pravice) idr.

Priporočljivo je, da stranke nepremičninsko družbo za sodelovanje izbirajo med družbami, podpisnicami zaveze Kodeksu dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami in članicami Združenja družb za nepremičninsko posredovanje. Te nepremičninske družbe so se zavezale, da si bodo prizadevale za visoko raven kakovosti storitev in da bodo spoštovale dobre poslovne običaje.

Blok

(Foto: Thinkstock)

Natančno preberite dogovore, ki jih sklepate

Nakup nepremičnine spremlja podpisovanje številnih dokumentov in listin, zato na zbornici priporočajo, da ljudje natančno preberejo dogovore, ki jih sklenejo. Le tako ste lahko v celoti seznanjeni z obveznostmi, ki iz teh dogovorov izhajajo. Če kupec sodeluje z nepremičninskim posrednikom, je sklepanje dogovorov in pogodb zanj preprostejše in varnejše. Posrednik je namreč svojega naročitelja po Zakonu o nepremičninskem posredovanju in tudi v skladu s Kodeksom dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami dolžan razumljivo seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za odločitev za sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami.

Kot posebej pomembne okoliščine, s katerimi vas mora seznaniti posrednik, zakon navaja naslednje:

1. tržne razmere, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi v prometu z nepremičninami,

2. vsebine predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami,

3. višino in vrsto davčnih obveznosti stranke, višino stroškov notarske overovitve podpisov, vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe, ki je predmet posredovanja,

4. morebitna tveganja, povezana z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine, vpisanimi stvarnimi pravicami oziroma drugimi pravicami tretjih na nepremičninah oziroma drugimi morebitnimi neurejenimi pravnimi razmerji.

Drobni tisk je namenjen pojasnilom

Drobni tisk v vseh dokumentih je namenjen predvsem boljšemu razumevanju pogodbenih razmerij, saj je namenjen dodatnim pojasnilom. Na zbornici pojasnjujejo, da pri posredniških pogodbah, ki urejajo odnos med posrednikom in naročiteljem, drobnega tiska načeloma ni.

Več drobnega tiska, torej dodatnih pojasnil, lahko pričakujete v kompleksnejših in zahtevnejših dokumentih. To so predvsem: splošni pogoji prodaje (navadno pri nakupu novogradnje po Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb-ZVKSES), dokumenti, ki izkazujejo zemljiškoknjižno in pravno stanje nepremičnine, pravice tretjih na nepremičnini, predvsem zaznamki o služnostih, izvršbah, hipotekah, predkupnih pravicah, pogojih za promet z nepremičninami idr.

Drobnega tiska se vam tako ni treba bati, vsekakor pa vam bo dober nepremičninski posrednik pri nakupu nepremičnin in tudi pri drugih nepremičninskih poslih z ustrezno razlago in predstavitvijo dokumentov močno olajšal vse potrebne postopke ter odločitve. Na zbornici še enkrat poudarjajo, da naj si vsakdo, ki vstopa v pogodbena razmerja, dokumente podrobno prebere.

Vsi pomembni dogovori naj se sklepajo pisno

Pri tako pomembnih poslih, kot je nakup nepremičnine, je za vašo varnost pomembno, da vse dogovore sklepate pisno. Tako svetujejo tudi na zbornici, saj je to najzanesljivejša pot, da se vsi vpleteni izognejo morebitnim nesporazumom. Tudi zakonski predpis za kupoprodajno pogodbo za nepremičnine in za pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami predvideva pisno obliko.

Kaj pričakovati?

Da bo ob nakupu nepremičnine čim manj stresa, je dobro vedeti, kaj pričakovati. Katere so torej pogodbe, ki jih boste sklenili ob nakupu?

Za nakup nepremičnine kupec s prodajalcem sklene kupoprodajno pogodbo. Če pri nakupu nepremičnine sodeluje z nepremičninsko družbo, potem je ob začetku sodelovanja obvezan s to družbo skleniti pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami. Če ob nakupu najema kredit, bo kupec z banko/kreditodajalcem sklenil posojilno pogodbo. Če posojilo zavaruje s hipoteko na nepremičnini, potrebuje še listino, s katero ustanavlja hipoteko.

Na Zbornici za poslovanje z nepremičninami še opozarjajo na potrdilo o ogledu nepremičnine, ki so ga stranke obvezane podpisati ob ogledu nepremičnine, pri kateri prodajo izvaja nepremičninska družba. Na potrdilu so navedeni osnovni podatki o stranki, ki je prišla na ogled nepremičnine, podatki o nepremičnini in tudi pogoji prodaje. Oseba, ki je prišla na ogled nepremičnine (naročitelj ali tretja oseba), s podpisom potrdi, da si je nepremičnino ogledala, da je seznanjena s pogoji prodaje (podatki o nepremičnini, okvirna kupnina, delitev plačila za posredovanje, drugi stroški ipd.), da bo varovala podatke in jih ne bo prenašala na tretje osebe.

Da se boste izognili morebitnim posledicam pri tako pomembni odločitvi, kot je nakup nepremičnine, ne sklepajte nepremišljenih odločitev in se posvetujte s posrednikom ali z odvetnikom.

Hiša iz denarja

(Foto: Thinkstock)